Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Όροι Χρήσης / Προυποθέσεις

OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος "www.advertise.com.gr"

1) Εισαγωγή
Ο ιστότοπος www.advertise.com.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών οικιακής ψυχαγωγίας, μέσω του Διαδικτύου, που ανήκει στην ατομική επιχείρηση του Πασχάλη Μεταξινού, με την επωνυμία "Μεταξινός – Τζάτζου Ο.Ε.", που εδρεύει στο Μοσχάτο και δη στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, αριθ. 83, με Α.Φ.Μ. 800600911, Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, email: info@metaxinos και αριθμό τηλεφώνου 210-4828180 (στο εξής "η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ"). Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποτελεί τον εξ αποστάσεως πωλητή έναντι του καταναλωτή, κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας.

2) Πεδίο εφαρμογής
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του site www.advertise.com.gr και συνεπώς κάθε χρήστης, που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται αναντίρρητα και ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Σε περίπτωση, που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους, τότε οφείλει να απόσχει όχι μόνο από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος αλλά και από οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό.


3) Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων χρήσεως του ηλεκτρονικού καταστήματος
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματός της και των πραγματοποιούμενων μέσω αυτού συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Εξυπακούεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελία, που ήδη έχει κάνει ο χρήστης.

4) Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών, που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά στην ταυτότητα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, όσο και στις πραγματοποιούμενες, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας, αυξημένη ζήτηση, που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα κλπ.), η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, μεταβολής των παρεχόμενων πληροφοριών και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής ή ακούσια προκυψάντων) στην καταχώριση, καθώς και για την ενημέρωση κάθε χρήστη.

5) Περιορισμός ευθύνης
Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "'όπως ακριβώς έχουν". Σε καμιά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, το ηλεκτρονικό κατάστημα www.advertise.com.gr δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.α.), που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών, που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω αυτού.

6) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ίδια η ιστοσελίδα, καθώς και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και προστατεύονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού, αναφορικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, αντιγραφή και αποθήκευση (download), ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα metaxinos.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων, καθώς και τους κοινοτικούς και διεθνείς νόμους. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Συναφώς και προσθέτως, απαγορεύεται η απομίμηση ή παραποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή του περιεχομένου αυτού, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο. Ιδίως απαγορεύεται στον χρήστη:
α) Η εξαγωγή ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του διαδικτυακού τόπου.
β) Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την επίθεση (hacking) στον διαδικτυακό τόπο και εν γένει στα συστήματα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, καθ' οιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά με τη χρήση μηχανικών μέσων ή αυτοματοποιημένων μεθόδων.
γ) Η παραποίηση ή απομίμηση του σήματος, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή και τρίτων, που δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο.
δ) Η αφαίρεση ή τροποποίηση των Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο και ιδίως αφορά στην προστασία, τη χρήση ή τον δικαιούχο δικαιώματος βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε ο χρήστης παρουσιάζει στο κοινό το μέρος ή το σύνολο του διαδικτυακού τόπου είτε όχι.
Σε κάθε δε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος - συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων - της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται, κατά περίπτωση, να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που προσέβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

7) Ευθύνη χρήστη
Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.advertise.com.gr αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ για:
i) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
ii) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, που προκαλεί βλάβη των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών κλπ.
iii) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης, σύμφωνα με το νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις,
iv) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
v) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού, το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης ή την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
vi) εκούσια ή ακούσια παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των κείμενων διατάξεων,
vii) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

8) Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)
Το www.advertise.com.gr παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης και παραπέμπει σε δικτυακούς τόπους τρίτων (εξωτερικές-συσχετιζόμενες ιστοσελίδες) μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links) είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω ενσωματωμένου περιεχομένου (π.χ. youtube videos). ΟΙ εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του site: www.advertise.com.gr, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν, υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ειδικότερα οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν τελούν υπό τον έλεγχο της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και η τελευταία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση, που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

9) Διαφημίσεις
Το www.advertise.com.gr δικαιούται σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών, να προβάλλει διαφημιστικά μηνύματα κάθε τύπου είτε αυτά παραπέμπουν στο ίδιο είτε σε άλλους δικτυακούς τόπους.


10) Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα των χρηστών (ενδεικτικά: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, ταχυδρομικό κώδικα, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου κλπ.), σύμφωνα με το νόμο, διασφαλίζοντας το απόρρητο και την ασφάλειά τους. Τα εν λόγω στοιχεία συλλέγονται κατά την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από το χρήστη προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή κατά την εγγραφή του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή κατά τη σύνδεση με λογαριασμό χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος ή κατά τη διαδικασία παραγγελίας και αγοράς προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα και μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από την EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, η οποία είναι και ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του νόμου.
Τα στοιχεία των χρηστών και τα λοιπά προσωπικά δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας αυστηρά εντός του πλαισίου της ισχύουσας νομοθεσίας, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την ιδιωτικότητα των χρηστών και εφόσον οι ίδιοι έχουν συναινέσει στη συλλογή και επεξεργασία τους. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και τις πληροφορίες που της εμπιστεύονται. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία οι ίδιοι θέτουν στη διάθεση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ με την εγγραφή τους ως μέλη του ηλεκτρονικού της καταστήματος, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών του κάθε χρήστη. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια, με χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων. Τα στοιχεία και δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε απολύτως προστατευμένα αρχεία (που πληρούν τις σύγχρονες τεχνικές μεθόδους ασφαλείας). Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.advertise.com.gr συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επίσης και με το παρόν γνωστοποιείται στους χρήστες ότι κάθε χρήστης ή πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, αφενός μεν, έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997), αφετέρου δε, δικαιούται να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων, που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων τους πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (υπόψη κ. Πασχάλη Μεταξινού) είτε με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Χρυσοστόμου Σμύρνης 83, 18344, Μοσχάτο Αττικής είτε με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@advertise.com.gr
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, συνεργάτες και λοιποί προστηθέντες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για τη συναλλαγή με τους χρήστες, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.
Κατά τα λοιπά η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή απόφαση δημόσιας Αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και εφόσον ο χρήστης δεν έχει αντιταχθεί στη χρήση τους. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της κάθε συναλλαγής θα τηρούνται και διαβιβάζονται εμπιστευτικά από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και με τρόπο απολύτως ασφαλή, σύμφωνο με τις σύγχρονες μεθόδους ασφαλείας. Ο κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στα στοιχεία των συναλλαγών, εφόσον το επιθυμεί. Επιπλέον, ειδικά για τις πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών και λοιπών συστημάτων πληρωμών μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων και συναφών φορέων, επισημαίνεται ότι η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν συλλέγει, ούτε επεξεργάζεται ούτε αποθηκεύει τα δεδομένα και τις πληροφορίες πληρωμής, όπως στοιχεία και αριθμούς πιστωτικών καρτών και λοιπών μέσων πληρωμής, αλλά η συναλλαγή γίνεται απευθείας ανάμεσα στους χρήστες και το φορέα πληρωμών κ.λπ., ο οποίος και συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά ή λοιπά τραπεζικά ή άλλα στοιχεία.

11) Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων και συναλλαγών- Υποχρεώσεις χρηστών

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ είναι απόρρητες και διασφαλίζονται πλήρως, όπως και στις συναλλαγές σε φυσικό εμπορικό κατάστημα. Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των στοιχείων των συναλλαγών τους, που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ επιτυγχάνεται με την αναγραφή email και τη χρήση κωδικού ασφαλείας. Ο κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του χρήστη-πελάτη είναι ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), ο οποίος κάθε φορά που ο χρήστης τον καταχωρεί, του παρέχει, σε συνδυασμό με την αναγραφή και του αντίστοιχου e-mail, πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μεταβάλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) του, όσο συχνά επιθυμεί. (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συνιστά στους χρήστες, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν το password τους σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων κωδικών). Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του χρήστη είναι ο ίδιος (ή εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα), μέσω του ανωτέρω κωδικού και επομένως, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του κωδικού, ο χρήστης θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, αλλιώς η τελευταία δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

12) Χρήση cookies
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου στις ιδιαίτερες ανάγκες, επιθυμίες και ενδιαφέροντα των χρηστών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (text files) που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη, όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα cookies μπορεί, ενδεικτικά, να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ή να δίνουν τη δυνατότητα στην ιστοσελίδα να απομνημονεύει προηγούμενες επιλογές του χρήστη, ώστε να του παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες ή ακόμα και να χρησιμοποιηθούν για προσωποποιημένη διαφήμιση. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία στατιστικών και ερευνών που επιτρέπουν στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ να κατανοήσει καλύτερα πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα και τον ιστότοπό της, ώστε να βελτιώσει τη δομή και το περιεχόμενό του. Οι στατιστικές και οι λοιπές έρευνες που βασίζονται στις πληροφορίες των cookies γίνονται υπό καθεστώς απόλυτης ανωνυμίας, ενώ η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει την ταυτότητα και τα προσωπικά στοιχεία κάθε χρήστη από τις πληροφορίες των cookies.


13) Τρόποι πληρωμής
Η πληρωμή των αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τους κατωτέρω τρόπους πληρωμής:
α) Αντικαταβολή. Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να δηλώσει σαν τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή και να εξοφλήσει με μετρητά την ημέρα της παραλαβής της παραγγελίας, είτε στο χώρο του είτε στο φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
β) Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα, με ή χωρίς άτοκες δόσεις. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ δέχεται τις εξής πιστωτικές κάρτες: Visa, Mastercard, Visa Electron και Maestro. Εφόσον ο χρήστης επιλέξει ως μέσο πληρωμής μία από τις ανωτέρω πιστωτικές κάρτες, ενδεχομένως μπορεί να έχει δυνατότητα άτοκων δόσεων, ανάλογα με το ποσό της παραγγελίας ή/και το παραγγελθέν προϊόν και σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική πολιτική της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και τις δυνατότητες που παρέχουν οι συγκεκριμένες πιστωτικές κάρτες. Η πληρωμή μέσω πιστωτικών καρτών γίνεται στο ασφαλές περιβάλλον της σχετικής ιστοσελίδας της συνεργαζόμενης τράπεζας Eurobank, στην οποία παραπέμπει η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Για τη συναλλαγή στην ιστοσελίδα της ανωτέρω συνεργαζόμενης τράπεζας, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ουδεμία ευθύνη φέρει. Στο σημείο, μάλιστα, αυτό, πρέπει να τονιστεί με έμφαση ότι τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη επ' ουδενί καταχωρούνται στο διαδικτυακό τόπο του www.advertise.com.gr. Και τούτο, διότι, η καταγραφή γίνεται με την καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας από τον ίδιο τον χρήστη στον διαδικτυακό τόπο της τράπεζας EUROBANK, μέσω ανακατεύθυνσης από το www.advertise.com.gr. Δηλονότι η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν έχει "κρυπτογραφημένες" συναλλαγές στο site, καθόσον, ως εξετέθη, στην περίπτωση που επιλέξει ο χρήστης εξόφληση, μέσω πιστωτικής κάρτας, τότε παραπέμπεται στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών της EUROBANK. Το Eurobank e-Commerce χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης "SHA256 RSA (2048 bits)", ενώ σημειωτέον το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών της EUROBANK έχει κρυπτογράφηση και στην επικοινωνία του με το www.advertise.com.gr
γ) Κατάθεση / Έμβασμα / Εντολή Πληρωμής. Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να εξοφλήσει την παραγγελία του με κατάθεση, έμβασμα ή εν γένει εντολή πληρωμής στον υπ' αριθ. GR4301101480000014800190895 ΙΒΑΝ τραπεζικό λογαριασμό της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στην Εθνική Τράπεζα ή εναλλακτικά στον υπ' αριθ. GR 6601402520252002002012845 ΙΒΑΝ τραπεζικό λογαριασμό της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στην ALPHA BANK.
Τέλος επισημαίνεται ότι όλες οι χρεώσεις γίνονται με την αποστολή των προϊόντων ή την παραλαβή από το κατάστημα. Αν τυχόν υπάρξει αλλαγή κόστους σε κάποιο από τα προϊόντα από το διάστημα της παραγγελίας και μέχρι την αποστολή της και εφόσων είναι μικρότερο το τελικό κόστος από το κόστος της παραγγελίας, η παραγγελία θα σταλθεί κανονικά και θα χρεωθεί ο χρήστης το νέο μειωμένο κόστος. Σε αντίθετη περίπτωση θα ενημερωοεί ο χρήστης τηλεφωνικά πρωτού γίνει η αποστολή της παραγγελίας.
Για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα πληρωμής, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν στον αριθ. τηλεφώνου 210-4828180 της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@advertise.com.gr


14) Τρόποι και κόστος αποστολής/παράδοσης προϊόντων
Τα πωληθέντα προϊόντα παραδίδονται είτε στο φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ είτε στον τόπο που έχει επιλέξει ο πελάτης πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας και τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, σύμφωνα με τις σχετικές επιλογές παράδοσης που του παρέχονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η παράδοση στον τόπο επιλογής του πελάτη πραγματοποιείται από μεταφορέα-εξωτερικό συνεργάτη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και γίνεται είτε στα χέρια του ίδιου του πελάτη, είτε σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου για την παραλαβή, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, πριν από την αποστολή του προϊόντος, για την παραλαβή του από τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αναφέροντας τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ αποστέλλει τα προϊόντα του σε όλη την Ελλάδα μέσω: 1) COURIER, για παραλαβή την επόμενη ημέρα (ελάχιστη χρέωση 4,50 €), 2) ΕΛΤΑ, για παραλαβή σε 3 έως 7 εργάσιμες ημέρες (ελάχιστη χρέωση 5,90 €). Οι αποστολές γίνονται από την Αθήνα, την ίδια εργάσιμη ημέρα, που τα προϊόντα είναι διαθέσιμα, για αποστολές μέσω courier και την επομένη εργάσιμη για αποστολές μέσω ΕΛΤΑ.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι για κάποια προϊόντα ισχύουν διαφορετικές τιμές για παραλαβή από το φυσικό κατάστημα, ακόμα και αν η παραγγελία έχει γίνει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.advertise.com.gr. Σε κάθε περίπτωση διαφορετική τιμή αναγράφεται και χρεώνεται κατά την εκτέλεση της παραγγελίας από τον πελάτη. Τέλος, το ωράριο του καταστήματος επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 83, στο Μοσχάτο είναι 8.30 με 14.30 και 17.30 με 20.30 κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή και 8.30 με 15.30  κάθε Δευτέρα και Τετάρτη ενώ το Σάββατο είναι 9.00 με 15.30.


15) Ενημέρωση χρήστη/πελάτη
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις αγορές του, μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 210-4828180 ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@advertise.com.gr. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο χρήστης δηλώσει το κινητό του τηλέφωνο, κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, η τελευταία μέσω SMS που του αποστέλλει στον δηλωθέντα αριθμό, τον ενημερώνει για την παραγγελία του και την εξέλιξή της. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα επικοινωνεί με τον χρήστη/πελάτη στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και στον τηλεφωνικό του αριθμό (σταθερό ή κινητό), εφόσον τον έχει γνωστοποιήσει κατά τη διενέργεια της αγοράς. Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει το ηλεκτρονικό κατάστημα σε περίπτωση αλλαγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή και τηλεφώνου, εφόσον το έχει δηλώσει.

16) Διακοπή λειτουργίας
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δικαιούται να προσθέτει ή αφαιρεί προϊόντα, πληροφορίες και στοιχεία και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό. Ο χρήστης ενημερώνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας του διαδικτυακού τόπου για οποιαδήποτε τροποποίηση και προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της λειτουργίας αυτού.


17) Επιβαρύνσεις χρήστη
Η πρόσβαση του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.advertise.com.gr, η πλοήγησή του σε αυτό και η χρήση του περιεχομένου του είναι άνευ χρέωσης. Εντούτοις ο χρήστης επιβαρύνεται με τη δαπάνη σύνδεσής του με το διαδίκτυο.

18) Ενημερωτικά Δελτία-email (Newsletters)
Τα newsletters, τα οποία ο χρήστης των υπηρεσιών του site www.advertise.com.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εν λόγω site και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο χρήστης έχει πάντως δικαίωμα να δηλώσει, κατά την εγγραφή του στο www.advertise.com.gr την άρνησή του να λαμβάνει τέτοια ενημερωτικά δελτία, ενώ και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

19) Υπαναχώρηση καταναλωτή
Ειδικώς στην περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (δηλαδή όχι νομικό πρόσωπο, ακόμα και μη κερδοσκοπικό) που αγοράζει προϊόντα εξ αποστάσεως από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ αποκλειστικά για ιδιωτική του χρήση κι όχι στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας (στο εξής “ο καταναλωτής”), δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος στον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Η υπαναχώρηση του καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς οικονομική του επιβάρυνση, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος και τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος στις ειδικά αναφερόμενες κατωτέρω περιπτώσεις.
Η ανωτέρω υπαναχώρηση του καταναλωτή από την εξ αποστάσεως πώληση πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο που επιλέγει ο ίδιος, ο οποίος ωστόσο φέρει το βάρος της απόδειξης της εμπρόθεσμης άσκησής της (εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών από την απόκτηση της φυσικής κατοχής του προϊόντος). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ προς διευκόλυνση των χρηστών/καταναλωτών, προτείνει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους άσκησης του δικαιώματός τους αναιτιολόγητης υπαναχώρησης:
(α) με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ info@advertise.com.gr ή
(β) με συστημένη επιστολή προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στην ταχυδρομική διεύθυνση Χρυσοστόμου Σμύρνης  83, 18344, Μοσχάτο.
Μετά την κατά τα ανωτέρω άσκηση του δικαιώματός του αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, και εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το αγορασθέν προϊόν, επιβαρυνόμενος τα έξοδα μεταφοράς. Η επιστροφή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
(α) από τον ίδιο τον καταναλωτή στο φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ,
(β) είτε με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Χρυσοστόμου Σμύρνης  83, 18344, Μοσχάτο, μέσω του εξωτερικού συνεργάτη-μεταφορέα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, επιβαρυνόμενος o καταναλωτής το κόστος μεταφοράς,
(γ) είτε με αποστολή στην αυτή ταχυδρομική διεύθυνση, μέσω του μεταφορέα επιλογής του καταναλωτή και με έξοδά του.
Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον καταναλωτή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Στην περίπτωση επιστροφής του προϊόντος μέσω του εξωτερικού συνεργάτη-μεταφορέα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, η τελευταία λογίζεται ότι παρέλαβε το προϊόν με την παραλαβή του από τον εξωτερικό της συνεργάτη-μεταφορέα, οπότε σε αυτήν την περίπτωση ο κίνδυνος της μεταφοράς ανήκει στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ οφείλει εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή, να του επιστρέψει στο ακέραιο το σύνολο του τιμήματος αγοράς του προϊόντος με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την πληρωμή του τιμήματος (εκτός αν ο καταναλωτής συμφωνήσει διαφορετικά). Ωστόσο η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δικαιούται να παρακρατήσει το τίμημα μέχρι την παραλαβή των προϊόντων ή μέχρι ο καταναλωτής να στείλει απόδειξη ότι παρέδωσε τα προϊόντα προς επιστροφή.
Συναφώς και προσθέτως, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν υποχρεούται σε επιστροφή στον καταναλωτή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος του επιστραφέντος κατόπιν αναιτιολόγητης υπαναχώρησης προϊόντος, εφόσον υφίσταται απομείωση της αξίας του προϊόντος οφειλόμενη στη χρήση του προϊόντος από τον καταναλωτή με μη προσήκων τρόπο, ήτοι με τρόπο που εκφεύγει της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής ευθύνεται για την απομείωση της αξίας του προϊόντος που οφείλεται στην μη προσήκουσα χρήση.